Witaj na stronie „Hospicjum” p.w. Świętego Ducha w Łomży

Powstałe w 1992 r. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Św. Ducha w Łomży podjęło się zorganizowania profesjonalnej opieki nad ludźmi
z chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie.
Już 1 grudnia 1993 r. utworzone Hospicjum rozpoczęło świadczenie opieki obejmując swoim zasięgiem miasto Łomża oraz teren dawnego województwa łomżynskiego.
W lutym 2003 r. po wybudowaniu nowego budynku zakład został przekształcony
w Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej i dzięki temu opieką objęto również chorych z chorobą Parkinsona, ze stwardnieniem rozsianym i w stanach po udarach mózgu.

 

Obecnie Dom Opieki Hospicyjnej roztacza opiekę nad osobami z terenu województwa podlaskiego i mieści w swojej strukturze następujące formy działalności:

 

- hospicjum stacjonarne

- hospicjum domowe

- zakład opiekunczo-leczniczy

 

Do hospicjum przyjmowani są pacjenci kierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy z oddziałów szpitalnych oraz każdej poradni specjalistycznej po zakończeniu leczenia przyczynowego. Hospicjum dysponuje 7 łóżkami.

 

W ramach hospicjum domowego świadczona jest opieka nad chorymi pozostającymi w domu zamieszkałymi w odległości 30 km od siedziby Domu Opieki Hospicyjnej.

Korzystanie z opieki hospicyjnej stacjonarnej i domowej jest nieodpłatne.

 

Celem Hospicjum jest poprawa jakości życia w terminalnej fazie choroby nowotworowej poprzez zapewnienie chorym całodobowej opieki paliatywnej, pomocy psychologicznej i duchowej.
Zadania Hospicjum realizuje zespół pracowników posiadających wymagane kwalifikacje wspierany przez wolontariuszy. Korzystanie z opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest częściowo odpłatne (70% emerytury lub renty chorego). Zakład dysponuje 8 miejscami.

 

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych prowadzi wypożyczalnie sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji chorych w domu: łóżka, materace odleżynowe, wózki inwalidzkie, chodziki, kaczki, baseny.

 

Źródła finansowania działalności:

 

- kontrakt z NFZ

- dotacja z Urzędu Miasta Łomża

- składki członkowskie zrzeszonych w ŁTPCh

- kwesty uliczne

- darowizny od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych w kraju i zagranicą

- skarbony

 

 

Od 2003 r. czynna jest kaplica. Kapelan odprawia Msze Św. trzy razy w tygodniu
i jest obecny codziennie.Dokumenty do pobrania:

 

Karta oceny świadczeniobiorcy
Karta oceny
Karta oceny
Skierowanie do ZO-L
Karta oceny świadczeniobiorcy
Karta oceny
Karta oceny
Skierowanie
do ZO-L

Wniosek o przyjęcie do ZO-L
Wniosek o wydanie skierowania do ZO-L
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Wniosek
o przyjęcie
do ZO-L
Wniosek
o wydanie skierowania
do ZO-L
Wywiad pielęgniarski
i zaświadczenie lekarskie
Wywiad pielęgniarski
i zaświadczenie lekarskie

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy postanowili wesprzeć nasze Hospicjum i przekazali nam 1 % swojego podatku. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane zaufanie i życzliwość. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy naszemu Hospicjum.


Dziękujemy za dar serca i prosimy o pomoc w następnych latach.________________________________________________

Sprawozdania z działalności Hospicjum.
________________________________________________

Załączniki:

1. Informacja dodatkowa 2018
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Sprawozdanie merytoryczne

________________________________________________

II PRZETARG

Rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „HOSPICJUM” pw. Św. Ducha w Łomży wraz z przebudową przyłączy: wodociągowego, gazowego i kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami.

________________________________________________


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DRUGIM POSTĘPOWANIU

Dokumenty do pobrania dot. przetargu:

Uwaga – odpowiedź na zapytanie z dnia 04.10.2018 r .
Ogłoszenie przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do SIWZ, stanowiące integralną jej część:

Zał. nr 1-8 do SIWZ
Zał. nr 9 do SIWZ – Projekt architektoniczno budowlany
            Opis techniczny
            Projekt zagospodarowania terenu
            Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

            Rys. 1
            Rys. 2
            Rys. 3
            Rys. 4
            Rys. 5
            Rys. 6
            Rys. 7
            Rys. 8
            Rys. 9
            Rys. 10
            Rys. 11
            Rys. 12
            Rys. 13
            Rys. 14
            Rys. 15
            Rys. 16
            Rys. 17
            Rys. 18
            Rys. 19
            Rys. 20
            Rys. 21
            Rys. 22

            A01 Rzut parteru
            A02 Rzut piętra
            A03 Rzut poddasza
            A04 Rzut parteru
            A05 Rzut piętra
            A06 Rzut poddasza
            A07 Rzut dachu
            A08 Przekrój A-A
            A09 Przekrój B-B
            A10 Przekrój C-C
            A11 Rzut więźby
            A12 Elewacja pn-wsch
            A13 Elewacja wejściowa
            A14 Elewacja pd-zach
            A15 Stolarka okienna
            A16 Splarka drzwiowa
            A17 Pralnia

            D01 Cokół
            D02 Mocowanie
            D03 Naroża
            D04 Ościeża
            D05 Nadproże
            D06 Podokiennik
            D07 Narożnik
            D08 Narożnik wypukły
            D09 Płyta balkonowa
            D10 Płyta balkon
            D11 Krawędź balkonu
            D12 Dylatacja narożna
            D13 Dylatacja
            D14 Balustrada
            D15 Daszek
            D16 Rampa
            D17 Rampa okładzina

            I01 Inwentaryzacja - elewacja pn.-wsch.
            I02 Inwentaryzacja - elewacja pn.-zach.
            I03 Inwentaryzacja - elewacja pd.-zach.

Zał. nr 9a do SIWZ – Projekt instalacji elektrycznej i odgromowej
Zał. nr 9b do SIWZ – Projekt przebudowy linni kablowej nn
Zał. nr 9c do SIWZ – Projekt instalacji sanitarnej
Zał. nr 9d do SIWZ – Projekt instalacji gazu, przyłącza wodociągowe
i kanalizacyjne oraz kotłowni

Zał. nr 10 do SIWZ – STWiOR -Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót

Zał. nr 11 do SIWZ – przedmiar robót budowlanych rozbudowy
Zał. nr 11a do SIWZ – przedmiar robót sanitarnych
Zał. nr 11b do SIWZ – przedmiar robot elektrycznych
Zał. nr 11c do SIWZ – przedmiar robot elektrycznych - przebudowa kabla
Zał. nr 11d do SIWZ – przedmiar robót budowlanych – ocieplenie elewacji
budynku istniejącego
________________________________________________

PRZETARG

Rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „HOSPICJUM” pw. Św. Ducha w Łomży wraz z przebudową przyłączy: wodociągowego, gazowego i kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami.

________________________________________________


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ŁTPCH/05/09/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dokumenty do pobrania dot. przetargu:

Ogłoszenie przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do SIWZ, stanowiące integralną jej część:

Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Zał. nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu – jeśli dotyczy
Zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie - grupa kapitałowa
Zał. nr 6 do SIWZ – Wykaz robot -składane na wezwanie zamawiającego
Zał. nr 7 do SIWZ – Wykaz osób -składane na wezwanie zamawiającego
Zał. nr 8 do SIWZ – Wzór umowy
Zał. nr 9 do SIWZ – Projekt architektoniczno budowlany
            Opis techniczny
            Projekt zagospodarowania terenu
            Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

            Rys. 1
            Rys. 2
            Rys. 3
            Rys. 4
            Rys. 5
            Rys. 6
            Rys. 7
            Rys. 8
            Rys. 9
            Rys. 10
            Rys. 11
            Rys. 12
            Rys. 13
            Rys. 14
            Rys. 15
            Rys. 16
            Rys. 17
            Rys. 18
            Rys. 19
            Rys. 20
            Rys. 21
            Rys. 22

            A01 Rzut parteru
            A02 Rzut piętra
            A03 Rzut poddasza
            A04 Rzut parteru
            A05 Rzut piętra
            A06 Rzut poddasza
            A07 Rzut dachu
            A08 Przekrój A-A
            A09 Przekrój B-B
            A10 Przekrój C-C
            A11 Rzut więźby
            A12 Elewacja pn-wsch
            A13 Elewacja wejściowa
            A14 Elewacja pd-zach
            A15 Stolarka okienna
            A16 Splarka drzwiowa
            A17 Pralnia

            D01 Cokół
            D02 Mocowanie
            D03 Naroża
            D04 Ościeża
            D05 Nadproże
            D06 Podokiennik
            D07 Narożnik
            D08 Narożnik wypukły
            D09 Płyta balkonowa
            D10 Płyta balkon
            D11 Krawędź balkonu
            D12 Dylatacja narożna
            D13 Dylatacja
            D14 Balustrada
            D15 Daszek
            D16 Rampa
            D17 Rampa okładzina

            I01 Inwentaryzacja - elewacja pn.-wsch.
            I02 Inwentaryzacja - elewacja pn.-zach.
            I03 Inwentaryzacja - elewacja pd.-zach.

Zał. nr 9a do SIWZ – Projekt instalacji elektrycznej i odgromowej
Zał. nr 9b do SIWZ – Projekt przebudowy linni kablowej nn
Zał. nr 9c do SIWZ – Projekt instalacji sanitarnej
Zał. nr 9d do SIWZ – Projekt instalacji gazu, przyłącza wodociągowe
i kanalizacyjne oraz kotłowni

Zał. nr 10 do SIWZ – STWiOR -Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót

Zał. nr 11 do SIWZ – przedmiar robót budowlanych rozbudowy
Zał. nr 11a do SIWZ – przedmiar robót sanitarnych
Zał. nr 11b do SIWZ – przedmiar robot elektrycznych
Zał. nr 11c do SIWZ – przedmiar robot elektrycznych - przebudowa kabla
Zał. nr 11d do SIWZ – przedmiar robót budowlanych – ocieplenie elewacji
budynku istniejącegoDom Opieki Hospicyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych

 

„Hospicjum”p.w. Świętego Ducha
w Łomży

 

ŁTPCh posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Konto:

PKO BP Białystok
70-1020 1332 0000 1402 0308 1205

KRS 0000012037